Grande Drilltropp

VEDTEKTER FOR GRANDE DRILLTROPP

§1 ORGANISASJON

Grande drilltropp stiftet i 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Hedmark og Oppland)

Organisering av drilltroppen

 

 

§2 FORMÅL
Grande drilltropp skal legge vekt på å utvikle musikalske og drilltekniske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer. 


§3 MEDLEMSSKAP
3.1 Opptak av medlemmer
Drillere og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i drilltroppen av drilltroppens styre. 

Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i drilltroppen blir man automatisk medlem i NMF. 

 

Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste instruktører skal registreres i NMFs database. 

 

3.2 Forutsetning for medlemskap

a.     Alle medlemmer plikter å følge drilltroppens, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. 

b.     Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende 
innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til drilltroppens styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

c.     Uniformer og utstyr eid av drilltroppen skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for medlemmer/foresatte. 

d.     Medvirkning i andre drilltropper, eller bruk av drilltroppens eiendeler i andre 
drilltropper må godkjennes av styret.

e.     Medlemmer som bærer uniform plikter å avstå fra rusmidler. 

 

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

a.     Drillåret følger kalenderåret. 

b.     Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent hvert halvår. Ved manglende betaling av kontingent kan innkrevningen bli overdratt til Grande Drilltropp’s samarbeidspartner (inkassoselskap). Omkostninger vil da påløpe. 

c.     Drilltroppen skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til enhver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.

d.     Drilltroppen skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes 
etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember. 

 

3.4 Utmeldinger
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til drilltroppens styre. 
Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra drilltroppen. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding. 

 

3.5   Suspensjon og eksklusjon

a.     Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for drilltroppens aktivitet. 

b.     Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

c.     I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon. 

d.     Drilltroppens suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret. 

 

 

§4 ÅRSMØTET

4.1 Status
Årsmøtet er drilltroppens høyeste myndighet. 

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

a.     Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av februar/mars måned.

b.     Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller 1/3 av drilltroppens medlemmer krever det.

c.      Innkallingen sendes ut minimum 6 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.

d.     Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet. 

e.     Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom drilltroppens styre. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet. 

 

4.3   Representasjon, rettigheter og voteringer

a.     På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, og gjester invitert av styret. 

b.     Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: 

-       Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett. 

-       Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. 

c.     Følgende har tale - og forslagsrett: 

-       Medlemmer som ikke er fylt 12 år. 

d.     Følgende har talerett: 

-       Representanter fra NMF 

-       Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. 

e.     Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. 

 

4.4 Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

a.     Konstituering 

1.     Åpning 

2.     Navneopprop 

3.     Godkjenning av innkalling 

4.     Godkjenning av dagsorden/saksliste 

5.     Valg av møteledelse 

6.     Valg av referenter 

7.     Valg av protokollunderskrivere 

b.     Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap. 

c.     Saker fremmet av drilltroppens styre og medlemmer.

d.     Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett. 

e.     Valg: 
1. Leder for ett år 
2. 4 styremedlemmer på valg for to år. Faglig ansvarlig og drillrepresentant for ett år. 
3. 2 revisorer for ett år (ikke styremedlemmer). 
4. 2 medlemmer i valgkomiteen (ikke styremedlemmer) velges for to år. Det medlemmet som sitter siste år, er valgkomiteens leder.                                                             

5. Dugnadsansvarlig og materialforvalter for ett år (ikke styremedlemmer).

De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv. 
Valg skal være skriftlig dersom noen krever det. 

 

 

 

 

§ 5 STYRET

5.1 Sammensetning og konstituering
Styret består av leder og 6 styremedlemmer. 
I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer. 

5.2 Fullmakter

a.     Styret skal lede drilltroppen etter de vedtak årsmøtet har fattet. 

b.     Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. 

c.     Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere drilltroppens ansvar og aktiviteter. 

d.     Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner drilltroppen. 

 

5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger

a.     Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. 

b.     Hovedinstruktør har møterett med talsrett, men ikke stemmerett.

c.     Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes. 

d.     Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer, 
varamedlemmer og revisor. Drilltroppens medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort. 

 

5.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet. 

5.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar. 

 

5.6 Beredskapsplan for korps
Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for drilltroppen når drilltroppen drar på turer og deltar på arrangementer.


§6 KOMITEER

6.1 Revisjon
Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet. 

6.2 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4. 


§7 UENIGHETER OG TVISTER
Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans. 

 

§8 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

 

a.     Vedtak om oppløsning av drilltroppen må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. 
Vedtaket krever 2/3 flertall. 

b.    I tilfelle oppløsning skal drilltroppens midler plasseres i bank på sperret, rentebærende 
konto. I perioden fram til en ny drilltropp er opprettet skal denne konto disponeres av 
NMF Hedemark og Oppland. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av drilltropper. 

c.     Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at drilltroppens midler og eiendom skal 
overføres til NMF Hedemark og Oppland dersom ny drilltropp ikke er reorganisert innen 5 år. 

d.    Vedtak om utmelding av NMF må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.
 


§9 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall. 

IKRAFTTREDELSE 
Disse vedtektene trer i kraft fra og med 07.04.2010. 

Endringer gjort i tråd med NMFs mønstervedtekter til årsmøtet 06.03.12. 

Endring 4.2 a, gjort etter årsmøtet 18.02.13 (Fra februar til mars)

Endring 3.3 b, vedtatt av årsmøtet 15.03.16 (uteblivende kontingent)

Endring 4.4 e 2, vedtatt av årsmøtet 15.03.16 (faglig ansvarlig og drillrepresentant plass i styret)

Endring 5.1, vedtatt av årsmøtet 15.03.16 (antall styremedlemmer)

Endring 5.3 b, vedtatt av årsmøtet 15.03.16 (hovedinstruktør’s rolle i styret)

Endring 5.3 c, vedtatt av årsmøtet 15.03.16 (beslutningsdyktighet i styret)

Endring 4.4 e 4, vedtatt av årsmøtet 13.03.18 (valgkomiteens medlemmer, periode og leder)